Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hierna worden enkele belangrijke voorwaarden uiteengezet die enkel van toepassing zijn op de verkoop met consumenten. 

Defintie consument : een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden vreemd aan zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

Onderneming: 4k nv met zetel gevestigd Fortsesteenweg 25
te 2860 Sint- Katelijne-Waver en met KBO nr.BE 0416.761.389


1. Herroepingsrecht

Als consument heeft U het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop U de goederen heeft ontvangen. U dient daarvan 4K nv op volgend email adres op de hoogte te brengen: sales@4k.be.

De goederen dienen door U op Uw eigen kosten te worden teruggezonden. 14 dagen na ontvangst van de goederen zal 4k nv de  aankoopprijs terugbetalen. 

Opgelet houdt er rekening mee dat U als consument het goed niet mag gebruiken .. U mag het wel inspecteren en testen in zoverre dit nodig is om de aard ,en de kenmerken van de werking van de goederen na te gaan. Blijkt dat u toch de goederen reeds hebt gebruik dan zal er een eventueel vergoeding verschuldigd zijn voor de waardevermindering die hierdoor ontstaan is.

Hieronder vindt U een modelformulier die U kan gebruiken om Uw aanvraag tot herroeping in te dienen:

Aan

4k Nv
Fortsesteenweg 25
2860 Sint Katelijne Waver
Email adres : sales@4k.be

Ik/wij (°) deel/delen (°) u hierbij mede dat ik/wij (°) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (°)

Besteld op:

Ontvangen op

Naam consumenten:

Adres consumenten

Datum:

(Gelieve ook steeds de aankoopfactuur mee te verzenden)


2. Privacybeleid

4K nv leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 evenals de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.

4K nv stelt zich met dit huidige Privacybeleid in regel met de Europese Verordening2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook GDPR genoemd.


Gebruik van Uw gegevens

We gebruiken uw gegevens (die we online of in persoon van u verkrijgen) o.a. om uw registratie als gebruiker en de aankoop van producten of diensten te beheren, te antwoorden op uw vragen en, desgewenst, u onze gepersonaliseerde mededelingen te sturen.

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.


Welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt
:

In het kader van je interactie met 4K nv kunnen de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden:

 • Gegevens om je te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum,
 • E-mailadres, IP-adres, ...
 • Betalingsgegevens: gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken als je aankopen doet


Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doelstellingen verzameld en verwerkt:

  1. voor onze bedrijfsvoering;
  2. voor de afhandeling van je aankopen
  3. verwerking van ingeruilde producten of retours
  4. voor het voeren van marketingacties (per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS met betrekking tot aanbiedingen en acties die je kunnen interesseren);
  5. om je de mogelijkheid te bieden om in te gaan op aanbiedingen en deel te nemen aan wedstrijden;
  6. om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan klantenbevragingen;
  7. voor de optimalisatie van de website;
  8. om onze producten en diensten te verbeteren;
  9. behandeling van vragen of klachten.


Bewaartermijn
 

4K nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • In het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst 
 • In het kader van de verwerking van uw contactgegevens buiten de uitvoering van overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 12 maanden.Met wie worden deze gegevens gedeeld:

Uw gegevens worden niet aan derden bezorgd, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zoals transporteurs en betaalpartners.


Rechten mbt persoonsgegevens

Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens, evenals van het gebruik dat 4K nv van jouw persoonsgegevens maakt. 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om je persoonsgegevens wel of niet mee te delen aan 4k nv. Daarnaast heb je steeds het recht om 4k nv te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je weet wel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

Recht van verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Daarvoor hoef je geen specifieke redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
Je mag te allen tijde vragen om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die door 4k nv verwerkt worden.

Recht van intrekking van de toestemming
Als je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, heb je ook steeds het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten
Als je gebruik wenst te maken van deze rechten, kan je ons contacteren per mail op sales@4k.be.

Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.


3. Garantie

Als particulier beschikt u over een garantietermijn van 2 jaar. Indien het product binnen de 6 maanden na levering defect gaat, wordt er verondersteld dat het product defect is sinds de levering. In dat geval herstellen of vervangen wij het product kosteloos, tenzij we het tegendeel kunnen bewijzen. Indien u zich vanaf de 7e maand met een defect product bij ons aandient, moet u als particulier bewijzen dat het defect al bestond op het moment van de levering.

De Garantie is niet van toepassing in volgende gevallen:

 • Kleine afwijkingen van de vooropgestelde kwaliteit die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren van het toestel
 • Defecten veroorzaakt dor niet originele toebehoren of onderdelen
 • Schade veroorzaakt door verkeerde opstelling of installatie
 • Herstellingen of wijzigingen die door onbevoegden derden worden uitgevoerd


Even geduld